Gyermeknevelési támogatásra jogosult:

Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, nevelőszülő, vagy a gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel.

A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől kezdődően vehető igénybe, és legfeljebb a gyermek 8. életévének betöltéséig jár. A jogosultság megszűnését vonja maga után az is, ha a család legidősebb gyermeke betölti a 18. életévét. Az ellátás alanyi jogon jár, az előzetes biztosítási időtől független. A gyermeket közös háztartásban nevelő szülők bármelyike igénybe veheti az ellátást.

A gyermeknevelési támogatás összege:

A GYET havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. Ez 2012-ben 28500.- Ft, melyből nyugdíjjárulék címén 10% kerül levonásra, így nettó összege: 25650.- Ft havonta. Az ellátás időtartama szolgálati időnek minősül, azonban nem számít munkaviszonynak.

 

Hol és hogyan kell igényelni a gyermeknevelési támogatást?

Az ellátás igénylését a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához, illetve Családtámogatási Ügyfélszolgálatához kell postai úton vagy személyesen, esetleg ügyfélkapun keresztül (ügyfélkapus regisztráció birtokában) benyújtani.

A Magyar Államkincstár Családtámogatási Ügyfélszolgálatainak elérhetőségei, ügyfélfogadási rendje elérhető itt.

A gyermeknevelési támogatásra vonatkozó igényt, a „Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására" című nyomtatványon kell benyújtani. A formanyomtatványon kitöltési útmutató található, amely tartalmazza az egyes rovatokhoz tartozó magyarázatokat, valamint az igénybejelentéshez benyújtandó iratok, okmányok megnevezését. Az ellátás igényléséhez - az esetleges orvosi igazolások, dokumentációk kivételével - elegendő az okmányok másolatát benyújtani.
Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.

A „Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására" című nyomtatvány elérhető itt.

 

A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy keresőtevékenysége:

A gyermeknevelési támogatásban részesülő szülő kereső tevékenységet legfeljebb heti 30 órában végezhet. Amennyiben munkavégzése otthon történik, akkor időkorlátozás nélkül teheti azt.  A támogatásra való jogosultságot nem érinti a gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményben (óvodában, iskolai napköziben) történő elhelyezése.

 

Méltányosságból megállapítható vagy meghosszabbítható-e a gyermeknevelési támogatás?

A GYET méltányosságból történő megállapítására vagy meghosszabbítására nincs lehetőség.

 

Kinek nem jár gyermeknevelési támogatás?

Nem jár GYET annak a személynek, aki

  • olyan gyermek után igényli a gyermeknevelési támogatást, akit a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el
  • előzetes letartóztatásban van, illetve  szabadságvesztés büntetését tölti
  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve: a gyermekgondozási segélyt és gyermeknevelési támogatást, az ezek folyósítása mellett végzett kereső tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, továbbá a súlyosan fogyatékos személy után járó ápolási díjat.

 

A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy bejelentési kötelezettsége:

A GYET-ben részesülő személy az ellátás folyósítása és szüneteltetési során (15 napon belül, írásban) köteles bejelenteni a folyósító szervnek az alábbiakat:

  • az ellátásra jogosult a családok támogatásáról szóló törvényben megjelölt rendszeres pénzellátás valamelyikében részesül,
  • az ellátásra jogosult előzetes letartóztatásba kerülését, illetve szabadságvesztés büntetésének megkezdését,
  • az ellátásra jogosult három hónapot meghaladó, egybefüggő külföldi tartózkodásának tényét;
  • az ellátásra jogosult nevének, bankszámlaszámának vagy lakcímének változását,
  • a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából történő kikerülését, valamint ha a háztartásba a 3. életévét még be nem töltött kiskorú kerül,
  • ha a GYET-re jogosult személy (otthonán kívül) heti 30 órát meghaladó kereső tevékenységet folytat,
  • az EGT tagállamban történő munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység folytatásának tényét.

A bejelentés elmulasztása miatt jogalap nélkül kifizetett ellátást vissza kell fizetni!